Vragen en antwoorden

Hoe ziet het hulptraject eruit? Wat kunt u verwachten? Dat hangt uiteraard voor een groot deel van de hulpvraag af. Afhankelijk van uw vraag of situatie bepalen de jeugdprofessionals of zij uw vraag zelf kunnen beantwoorden of wie u wellicht beter kan helpen. Daarna volgt een afspraak voor een eerste gesprek. Dit gesprek vindt binnen twee weken na het eerste contact plaats, tenzij anders wordt afgesproken. In het gesprek gaat het over wat goed gaat en wat niet goed gaat. U beslist als klant zelf wie er bij gesprekken aanwezig is, zoals uw kind of een ander familielid. Samen met de jeugdprofessional bepaalt u wat u of uw gezin zelf kan doen, waar extra hulp nodig is en met wie er meer gesprekken moeten volgen. Bijvoorbeeld om samen de situatie thuis of op school in kaart te brengen.

Actieplan

Vervolgens stelt u samen met de jeugdprofessional een actieplan op. Daarin staan onder andere de doelen van de hulpverlening. Het actieplan beschrijft ook welke hulp wordt ingeschakeld. Dit kan hulp thuis van een jeugdprofessional zijn, maar ook specialistische hulp van een regionale zorgaanbieder. Ook de inzet van een onafhankelijke cliëntondersteuner behoort tot de mogelijkheden.

Bevestiging op welke zorg u recht heeft

De professionals uit het jeugdteam, CJG of sociaal (wijk)team in uw gemeente beslissen in overleg met u op welke zorg u recht heeft. Dit kan Zorg in Natura (ZiN) zijn of een PersoonsGebonden Budget (PGB). Wanneer de jeugdprofessional heeft besloten dat u zorg krijgt, krijgt u hiervan ook een officiële bevestiging. Deze bevestiging (beschikking) ontvangt u van de ServiceOrganisatie, namens uw gemeente. Dan start de afgesproken hulp volgens het actieplan. Is de aangevraagde hulp nog niet beschikbaar vanwege een wachtlijst? Met uw jeugdprofessional bepaalt u hoe u de tussenliggende tijd overbrugt en met welk type hulp. Hoe lang de hulp uiteindelijk duurt, is afhankelijk van de doelen die u in het actieplan hebt vastgesteld. Tussentijds evalueren we de hulp en waar nodig sturen we bij.

1 contactpersoon

U hebt tijdens het gehele hulptraject één vast contactpersoon, de jeugdprofessional. Hier kunt u altijd met uw vragen terecht. Verleent de jeugdprofessional zelf geen hulp? Dan besluiten we samen welke andere professional in uw hulptraject beter kan optreden als contactpersoon.

De professionals uit het jeugdteam, CJG of sociaal (wijk)team in uw gemeente beslissen in overleg met u op welke zorg u recht heeft. Dit kan Zorg in Natura (ZiN) zijn of een PersoonsGebonden Budget (PGB). Wanneer de jeugdprofessional heeft besloten dat u zorg krijgt, krijgt u hiervan ook een officiële bevestiging. Deze bevestiging (beschikking) ontvangt u van de ServiceOrganisatie, namens uw gemeente. Dan start de afgesproken hulp volgens het actieplan. Is de aangevraagde hulp nog niet beschikbaar vanwege een wachtlijst? Met uw jeugdprofessional bepaalt u hoe u de tussenliggende tijd overbrugt en met welk type hulp. Hoe lang de hulp uiteindelijk duurt, is afhankelijk van de doelen die u in het actieplan hebt vastgesteld. Tussentijds evalueren we de hulp en waar nodig sturen we bij.

U hebt tijdens het gehele hulptraject één vast contactpersoon, de jeugdprofessional. Hier kunt u altijd met uw vragen terecht. Verleent de jeugdprofessional zelf geen hulp? Dan besluiten we samen welke andere professional in uw hulptraject beter kan optreden als contactpersoon. Wij vinden het daarbij belangrijk dat er een klik is tussen u als klant en de professional. Is die klik er niet? Dan zoeken we hiervoor samen een oplossing en brengen we u met een andere jeugdprofessional in contact.

Tijdens het hulptraject behoort de inzet van een onafhankelijke cliëntondersteuner tot de mogelijkheden. Een cliëntondersteuner staat altijd naast u en geeft informatie, advies en kortdurende ondersteuning, bijvoorbeeld bij uw keuze voor de juiste zorg of voor het oplossen van belemmeringen.

U stelt samen met de jeugdprofessional een actieplan op. Daarin staan onder andere de doelen van de hulpverlening. Het actieplan beschrijft ook welke hulp wanneer wordt ingeschakeld. Dit kan hulp thuis van een jeugdprofessional zijn, maar ook specialistische hulp van een regionale zorgaanbieder. Ook de inzet van een onafhankelijke cliëntondersteuner behoort tot de mogelijkheden.

Onze jeugdprofessionals proberen u zo goed mogelijk te helpen. Het kan natuurlijk voorkomen dat u als klant niet tevreden over ons bent. Wij stellen het op prijs als u ons dit laat weten. Zo kunnen wij onze zorg en dienstverlening verbeteren. Lukt het niet om uw klacht te bespreken met uw jeugdprofessional? Dan kunt u ook de manager van de jeugdprofessional inschakelen. In een gezamenlijk gesprek proberen we dan tot een oplossing te komen. Als u schriftelijk contact opneemt, dan graag onder vermelding van de naam en geboortedatum van het kind in zorg. Wij zijn telefonisch, per e-mail en per post bereikbaar:

Stichting Jeugdteams ZHZ
Postbus 696
3300 AR Dordrecht
T 088 - 892 89 00
E info@jeugdteamszhz.nl

Bent u niet tevreden over het resultaat? Of bespreekt u uw klacht liever niet persoonlijk? Dan kunt u een klacht indienen bij de externe, onafhankelijke Klachtencommissie. Leden van de Klachtencommissie hebben geheimhoudingsplicht en komen binnen zes weken tot een uitspraak. Werkt een jeugdprofessional volgens u beroepsmatig onjuist, in strijd met de beroepscode? Dan kan het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd voor u bemiddelen of de klacht behandelen. De behandeling van een klacht kost u niets.

Meer informatie over klacht- en tuchtrecht en uitgebreide contactmogelijkheden van de genoemde organisaties vindt u in uw informatiemap of in de sectie veelgestelde vragen (FAQ) op deze website.

Bent u niet tevreden en komt u zowel met de jeugdprofessional en diens manager niet tot een bevredigend resultaat? Dan kunt u een klacht indienen bij de externe, onafhankelijke Klachtencommissie. Leden van de Klachtencommissie hebben geheimhoudingsplicht en komen binnen zes weken tot een uitspraak.

Indienen

U schrijft binnen een jaar een brief aan de Klachtencommissie. Daarin legt u uit over wie en wat de klacht gaat en wat er precies is gebeurd. De brief stuurt u naar het secretariaat van de Klachtencommissie:

Secretariaat Externe Klachtencommissie
Postbus 258
3000 AG Rotterdam.

secretariaat@klachtencommissiejeugdhulpzh.nl

U kunt uw klacht ook mondeling doorgeven aan het secretariaat van de Klachtencommissie. Uw verhaal wordt dan voor u op papier gezet en u kunt aangeven of u het eens bent met de manier waarop uw klacht is opgeschreven. Het secretariaat van de Klachtencommissie is te bereiken via het telefoonnummer 010 221 19 99.

Uitspraak

Binnen zes weken ontvangt u de uitspraak van de Klachtencommissie. U hoort dan van ons óf en welke actie wordt ondernomen. Als de commissie de klacht niet behandelt, wordt uitgelegd waarom.

Zie ook de folder over klacht- en tuchtrecht bij de downloads op deze website.

Werkt een jeugdprofessional volgens u beroepsmatig onjuist, in strijd met de beroepscode, en komt u zowel met de jeugdprofessional en diens manager niet tot een bevredigend resultaat? Dan kan het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd voor u bemiddelen of uw klacht behandelen. De behandeling van een klacht kost u niets.

Indienen

U kunt uw klacht per e-mail sturen naar tuchtrecht@skjeugd.nl of per post naar:

SKJ
Jan van Eijcklaan 2-4
3723 BC Bilthoven

Zie ook de folder over klacht- en tuchtrecht bij de downloads op deze website.

*U kunt de beroepscode gratis opvragen bij uw jeugdprofessional.

Een cliëntvertrouwenspersoon kan u helpen uw klacht op papier te zetten en u bijstaan tijdens het klachtentraject. In uw dossier vindt u de gegevens van een cliëntvertrouwenspersoon in uw wijk. Gesprekken met de cliëntvertrouwenspersoon zijn uiteraard vertrouwelijk. Zie voor meer informatie over cliëntvertrouwenspersonen ook de website van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, het AKJ.

Registratie: Gebruikt de jeugdprofessional verkeerde informatie? Laat het hem of haar weten. Is er een meningsverschil tussen u en de jeugdprofessional? Dan is het belangrijk dit ook duidelijk in het dossier te zetten. De mening zelf passen we niet aan. Een aanvraag voor een aanpassing in uw dossier doet u schriftelijk of mondeling. Zie hiervoor de contactgegevens elders op deze website.

De wet bepaalt dat wij een dossier na het hulptraject vijftien jaar bewaren of zoveel langer als redelijkerwijs noodzakelijk is.

Wat u ons vertelt is strikt vertrouwelijk. Toch moeten sommige gegevens worden vastgelegd. Dat doen we digitaal. Daarbij houden we ons aan het privacyreglement.

In de sociale teams in Gorinchem, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Zederik, Leerdam en Molenwaard werken onze jeugdprofessionals samen met professionals die hulp leveren aan ouderen. Deze teams werken daarom met een afwijkend, eigen privacyreglement. Vraag hiernaar bij uw jeugdprofessional.

Naast uw naam, adres en burgerservicenummer (BSN) registreren we alleen inhoudelijke gegevens over de hulp die u, uw kind of uw gezin krijgt. Dit vormt het dossier. Ook verwerken we enkele basisgegevens in systemen van de ServiceOrganisatie of gemeente. Dat is nodig voor de betaling van de hulp door uw gemeente. Mocht u dit niet willen toestaan, dan kunnen we u helaas ook geen hulp bieden!

Alleen professionals die bij de hulp betrokken zijn, mogen in uw dossier kijken. Verder kan niemand bij uw informatie zonder uw schriftelijke toestemming. Alleen de Raad voor de Kinderbescherming, de kinderrechter of de Inspectie Jeugdzorg mogen dit, als daar reden voor is.
U mag uiteraard het eigen dossier inzien. Als gezaghebbend ouder van een kind tot 16 jaar hebt u dit recht ook. Vanaf 16 jaar is toestemming van het kind nodig, of vanaf 12 jaar als het om pleegkinderen gaat.
De ServiceOrganisatie of gemeente kan alleen bij noodzakelijke gegevens, zoals uw naam, adres en de eventuele specialistische zorgaanvraag.

INFO@JEUGDTEAMSZHZ.NL  |  T 088 892 89 00  |  DISCLAIMER