Downloads

Op deze pagina vindt u een aantal praktische documenten met meer informatie die u kunt downloaden.

Verbinding onderwijs & jeugdhulp in gemeente gorinchem

In 2015 en 2016 waren er diverse signalen dat de aansluiting tussen scholen en jeugdhulp in Gorinchem niet optimaal was. Jeugdteam Gorinchem is hier actief mee aan de slag gegaan en heeft een voorstel aan de gemeente gedaan om de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs te versterken. Op basis hiervan is er in januari 2017 een pilot gestart voor de duur van één jaar. In deze rapportage leest u de aanleiding van de pilot, een inhoudelijke uitwerking, de resultaten na 6 maanden en aanbevelingen voor de toekomst.

Maatschappelijke businesscase (mbc)

De maatschappelijke Business Case (mBC) van Stichting Jeugdteams is ontwikkeld in de periode 2016-2017 door Dock4 & Organisatieadvies in Zorg. Deze mBC is een kosten-baten analyse die de economische en maatschappelijke kosten en opbrengsten van Stichting Jeugdteams in kaart brengt. Het maakt zichtbaar wat onze professionals doen, voor wie, op welke wijze en vooral wat daarvan de maatschappelijke meerwaarde is. Daarmee vormt het een onderlegger in de gespreksvoering over de inzet van de jeugdprofessionals vanuit Stichting Jeugdteams in regio Zuid-Holland Zuid.

Jaarverslag 2016 jeugdteams hoeksche waard

Dit visuele jaarverslag 2016 informeert in hoofdlijnen over de inzet van de jeugdteams in de Hoeksche Waard. Vooropgesteld staan de cliënten (de jeugdige en zijn / haar (gezins)systeem) centraal in hun handelen. Dit is dan ook de reden waarom de cliënten een centrale positie in de schets hebben. De activiteiten die in 2016 hebben plaatsgevonden, dragen er aan bij dat de dienstverlening nog beter wordt.

Jeugdhulp via een persoonsgebonden budget

In deze folder worden de stappen beschreven voor het aanvragen van specialistische jeugdhulp in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB). Er wordt uitgelegd wat de rolverdeling is tussen de Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid en jeugdprofessionals, welke informatie nodig is voor een PGB aanvraag en welke kaders worden gevolgd in de beoordeling.

Impressie 2015-2017

In 2015 en 2016 werd op diverse manieren de samenwerking gezocht met partners binnen de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid om een soepele uitvoering van de regionale jeugdhulp te realiseren. Hoe deze samenwerking gestalte krijgt, kun je lezen in onze Impressie 2015 - 2017. In dit document wordt niet alleen verslag gedaan van de afgelopen jaren, maar wordt tevens een algemene indruk en toekomstbeeld van een groeiende en flexibele organisatie in al haar facetten geschetst.

Brta

Het Beleidsrijk Regionaal Transitiearrangement Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid (BRTA) geeft richting aan de regionale en lokale invulling van de Jeugdhulp.

Privacyreglement

Wat u ons vertelt is strikt vertrouwelijk. Toch moeten sommige gegevens worden vastgelegd. Dat doen we digitaal. Daarbij houden we ons aan het privacyreglement. In de download kunt u het gehele reglement lezen. In de sociale teams in Gorinchem, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Zederik , Leerdam en Molenwaard werken onze jeugdprofessionals samen met professionals die hulp leveren aan ouderen. Deze teams werken daarom met een afwijkend, eigen privacyreglement. Vraag hiernaar bij uw jeugdprofessional.

Cliëntenbrochure 'hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat?'

Bent u in contact met een jeugdprofessional van de Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid? In de eerste gesprekken krijgt u ook veel informatie. Deze hebben we zo beknopt mogelijk voor u samengevat in de cliëntenbrochure 'Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat?' Deze ontvangt u zodra u met ons in contact bent, maar is dus ook hier terug te vinden.

Reglement klachtencommissie zhz

Komt u er niet uit met de jeugdprofessional of verandermanager? Dan kunt u uw klacht indienen bij de externe Klachtencommissie. Leden van deze commissie werken niet bij Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid en zijn dus onafhankelijk. Er is geheimhoudingsplicht, dit wil zeggen dat de leden niets over uw klacht mogen vertellen aan anderen die er niets mee te maken hebben. In deze download vindt u het reglement van de klachtencommissie Zuid-Holland Zuid.

INFO@JEUGDTEAMSZHZ.NL  |  T 088 892 89 00  |  DISCLAIMER